VEDTÆGTER FOR DANSK ASIATISK

VIETNAMESISK MONTAGNARD KULTUR &

IDRÆTSFORENING

SLAGELSE, DENMARK

§ 1 FORENINGENS HJEMSTED

Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune.

 

§ 2 FORMÅL

Stk. 1) Integrere kommende generationer af asiatere i det danske samfund på sådan måde, at den kulturelle baggrund styrkes.

Stk. 2) Gennem arrangementer at styrke kulturelle og sociale relationer mellem foreningens medlemmer.

Stk. 3) Gennem kontakt med andre såvel nationale som internationale organisationer at fast holde, udbygge og styrke sociale kulturelle fællestræk.

 

§ 3 NAVN OG SYMBOLER

stk. 1) Foreningens navn er Dansk Asiatisk Vietnamesisk Montagnard Kultur og Idræts Forening (DAVMK&IF) i Danmark.

Stk. 2) Emblemet er i farverne rød og hvid og indeholder:

 1. Et stylte hus, der symboliserer etniske minoritets befolkning i Vietnam.

 2. Rund bue med skriften ”DAVMK&IF”

 3. På husets tag står der ”NHOM SAC TOC”, som betyder ”Montagnard gruppe”

§ 4 MEDLEMSKAB

Stk. 1) Alle asiatere, danskere og andre etniske baggrunde kan blive medlem af foreningen.

Stk. 2) Medlemskabet kan kun ophæves af foreningen, såfremt:

 1. Et medlem ikke trods mindst 2 påmindelser herom overholder foreningens vedtægter.

 2. Ikke betaler kontingent.

Stk. 3) Et medlem kan til enhver tid opsige sit medlemskab

 1. Hvis dette sker skriftligt til et bestyrelsesmedlem.

 2. Hvis opsigelses er i bestyrelsen i hænde senest 1 måned før en kontingent periodes udløb.

Stk. 4) Passive medlemmer kan:

 1. Deltage i alle sociale- og sports arrangementer.

 2. Mod ekstrabetaling deltage i sportslige arrangementer.

Stk. 5) Ved et gyldigt medlem forstås:

 1. Et medlem er registreret i foreningen.

 2. Et medlem som ikke er i kontingent restance.

Stk. 6) Medlemmer skal søge at:

 1. Repræsentere foreningen på en sober måde.

 2. Skabe sammenhold gennem næstekærlighed og hjælpsomhed.

§ 5 KONTINGENT

Stk. 1) Kontingent for et år af gangen fastsættes i generalforsamlingen.

Stk. 2) Oplysninger om det gældende kontingent kan til enhver tid oplyses hos kasseren.

§ 6 GENERALFORSAMLING

Stk. 1) Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2) Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpel stemme flertal af de tilstedeværende medlemmer, enten personligt eller ved skriftlig og underskrevet fuldmagt.

Stk. 3) Generalforsamlingen afholdes 1 gang årligt.

Stk. 4) Ekstraordinær generalforsamling indkaldes hvis

 1. Bestyrelsen finder grundlag derfor

 2. Ethvert gyldigt medlem kan ved underskrift anmodet herom

Stk. 5) Indkaldelse skal ske med minimum 14 dages varsel.

Stk. 6) Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være i bestyrelsen hænder senest 8 dage før. Forslag til vedtægtsændringer skal forelægges senest 8 dage.

§ 7 VEDRØRENDE GENERALFORSAMLING

Til generalforsamling er der følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent samt stemmetæller

 2. Formandens beretning

 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

 4. Behandling af eventuelt at indkomne forslag

 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

 6. Valg af suppleanter

 7. Valg af revisor

 8. Valg af revisorsuppleant

 9. Eventuelt

§ 8 BESTYRELSEN

Stk. 1) Bestyrelsen består af 11 medlemmer, der vælges for 2 år af gangen:

 1. Kasserer samt 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år

 2. Næstformand og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år

 3. Formanden vælges direkte af generalforsamlingen i lige år

Stk. 2) Følgende udvalg etableres:

 1. Ungdomsafdeling

 2. Seniorafdeling

 3. Social / Kulturafdeling

 4. Idrætsafdeling (Sport volleyball, fodbold, badminton, bordtennis mm.)

 5. Musik / Underholdningsafdeling

Stk. 3) Bestyrelsen er beslutningsdygtig, såfremt mindst 6 bestyrelsesmedlemmer er personligt tilstede.

Stk. 4) Møder afholdes:

 1. Hver anden måned

 2. Når formanden, næstformand og kasserer i samråd indkalder til ekstraorinært møde

Stk. 5) Ethvert gyldigt medlem kan vælges til bestyrelsen på generalforsamling.

Stk. 6) Foreningen tegnes af formanden og kasseren i foreningen eller ved en af disses forlad, at formanden eller kasseren i foreningen med 2 bestyrelsesmedlemmer.

§ 9 ØKONOMI

Stk. 1) Bestyrelsesmedlemmer er ikke personligt ansvarlige for foreningens økonomi.

Stk. 2) Økonomisk overskud fra arrangementer tilfalder foreningen.

Stk. 3) Det er påhvilet bestyrelsen at anvende foreningens økonomiske midler i henhold til vedtægterne f.eks. generalforsamling, stævner, den årlige grillfest, porto, sportsudstyr, transportudgifter, benzin, broafgift til stævne i Jylland mm.

Stk. 4) Kasseren fremlægger hvert år til generalforsamling det reviderede regnskab.

§ 10 REGNSKAB

Regnskabet føres af kasseren, som på bestyrelsesmøderne fremlægger statur på regnskabet. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

De af generalforsamlingen valgte revisor har pligt til mindst en gang årligt at revidere foreningens regnskab og konstatere beholdningernes tilstedeværelse. Driftsregnskab og status forsynes med revisorernes påtegning og underskrift, samt underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen og forelægges på den ordinære generalforsamling.

§ 11 KOMMUNIKATION OG INFORMATION

Stk. 1) Foreningen udgiver et medlemsblad i kvartalet.

Stk. 2) Der nedsættes en redaktionsgruppe, der har det redaktionelle ansvar.

Stk. 3) Oplysninger om foreningen kan fås ved henvendelse til formanden.

Stk. 4) Hjemmeside og Facebook.

Stk. 5) E-mail.

§ 12 FORENINGENS OPLØSNING

Stk. 1) Foreningen kan kun ophæves når 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.

Stk. 2) Det påhviler bestyrelsen at afvikle foreningens formue i henhold til vedtægterne, f.eks. dække udgifter til de forskellige arrangementer og foreningens sportsaktivitet.

Det eventuelle restoverskud tilfalder et almennyttigt formål, der besluttes i forbindelse med opløsning af foreningen.

Slagelse den 13. september 2016